• اصول تئوری کروماتوگرافی
  • اجزاء کروماتوگرافی مایع- دتکتور ماوراء بنفش
  • فیلتر کردن و گاززدایی فاز متحرک
  • مسیرهای ورود فاز متحرک به داخل دستگاه HPLC
  • نکات مربوط به نصب گارد ، ستون و کاندیشن کردن ستون
  • روشن کردن و نحوه آماده سازی دستگاه
  • آموزش نرم افزار آنلاین جهت نوشتن متد کاری و تزریق نمونه
  • آموزش آفلاین جهت بررسی پیک های نمونه، رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین مقدار آنالیت